สันติ ลอรัชวี  (2514)

การศึกษา
ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา2537

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560

ประสบการณ์ทำงาน
2537 – 2539     นักออกแบบกราฟิก บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จํากัด
2539 – 2540     นักออกแบบ ฟลายเดย์ ดีไซน์ สตูดิโอ
2540 – 2545     อาจารย์ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2541 – 2543     นักออกแบบ หจก. สโมสรดีไซน์
2545 – 2547     นักออกแบบ บริษัท ภาคปฏิบัติ จำกัด
2547 –              นักออกแบบบริษัท แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
2561 –              อาจารย์ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงานออกแบบ (ในนามบุคคล และ แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด)
• โลโก้และระบบอัตลักษณ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• การออกแบบอัตลักษณ์นิทรรศการและหนังสือ Show me Thai ณ Museum of Contemporary Arts, Tokyo (MOT)
• โลโก้และระบบอัตลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์
• โลโก้และระบบอัตลักษณ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• ระบบอัตลักษณ์งานสถาปนิก’57
• พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
• การออกแบบอัตลักษณ์นิทรรศการและหนังสือ “นามธรรม:สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก
• หนังสือ“สิทธารถะ” ฉบับ Book Lover Edition และปกหนังสือของสำนักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์
• ระบบอัตลักษณ์แบรนด์ COTTO (2560)
• ระบบอัตลักษณ์มหกรรมการเงินการธนาคาร Money Expo (2560-2561)

ผลงานหนังสือ
• หนังสือ “สันติวิธีที่ ๑” โดยสำนักพิมพ์คัดสรรดีมาก (2015)
• หนังสือแปล พอล แรนด์ บทสนทนากับนักเรียน โดยสำนักพิมพ์ลายเส้น (2018)
• หนังสือ “บันทึกชั้นเรียน จาก เอ สู่ บี” (2018)

ผลงานการแสดงนิทรรศการ
• นิทรรศการเดี่ยว “ใช่หรือไม่” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUG)
• ร่วมแสดงผลงานใน “Bangkok Bananas” Art and Culture Festival 2009
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• นิทรรศการกลุ่ม “Thai Yo” Cultural Creativity Creative Economy Project
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• นิทรรศการเดี่ยว “I am not me, This map us not mine” ณ Give Art Gallery ประเทศสิงคโปร์
• นิทรรศการกลุ่ม “Graphic West 5: Type Trip to Osaka ณ ddd Gallery เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
• นิทรรศการกลุ่ม “Resort: An Exhibition for Landscape of Rest” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• นิทรรศการกลุ่ม “Sweet Nightmare” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUG)
• นิทรรศการกลุ่ม “Type Trip – The New Asian Graphic Design Exhibition” ณ K-11 Art Space ฮ่องกง
• นิทรรศการเดี่ยว “Trivialities” ณ Bookhemian Gallery จังหวัดภูเก็ต
• นิทรรศการกลุ่ม “An Original by the Originals:
A Contemporary Graphic Art Exhibition”, The Jam Factory Gallery
• นิทรรศการเดี่ยว “สันติวิธี” ณ Pattana Gallery  มหาวิทยาลัยรังสิต
• นิทรรศการกลุ่ม “Rewind to The Next” ร่วมกับแพรคทิเคิลดีไซน์ สตูดิโอ
The Jam Factory Gallery (2017)
• นิทรรศการกลุ่ม “Graphic Trial 2018” ณ P&P Gallery, Printing Museum
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รางวัล
• Designer of The Year 2015 โดย โครงการนักออกแบบแห่งปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
• Designer of The Year 2015 โดย Wallpaper Thai Edition, Design Achievement Category
• ศิษย์เก่าดีเด่น Alumni Diamond Award ในวาระครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• DEmark 2014, 2015 (ในนามบริษัท แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด)
• Good Design Awards (G-mark) 2014 & 2015 (ในนามบริษัท แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด)
• รางวัลปกและรูปเล่มดีเด่น 100 Annual Book and Cover Design 2016, 2017 และ 2018 โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย
• รางวัลชนะเลิศปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ประเภท Striking Stumble โดย OKMD Book Cover Award 2017

กิจกรรมทางวิชาชีพ
• อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย พ.ศ. 2553 – 2555
• Curator, นิทรรศการโปสเตอร์ Design (Alone) Cannot Change (Everything) พ.ศ. 2551
• ริเริ่มและดำเนินการกิจกรรมและนิทรรศการ “ฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกไทย”
ร่วมกับ แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ และสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย
• ดำเนินการนิทรรศการออกแบบ Heart to Heart ร่วมกับ แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
และสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย
• Co-Curator, นิทรรศการ Let’s Panic ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
• อนุกรรมการโครงการจัดทำหนังสือ“กวีวัจน์วรรณาวรรคทองในวรรณคดีไทย” สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
• กรรมการตัดสินผลงานออกแบบ Paper Weight Awards 2017
• กรรมการตัดสิน Best Booth Design Prizes, 26th Taipei International Book Exhibition 2018 เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน
• กรรมการตัดสินรางวัล DEmark หมวดกราฟิกดีไซน์ ปี 2561

กิจกรรมทางวิชาการ
• อาจารย์ประจำ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• อาจารย์พิเศษ ปริญญาตรี/โท คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
• บรรยายในงาน Graphic West 5: Type Trip to Osaka, ddd Gallery โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
• บรรยายในงาน Type Trip – The New Asian Graphic Design Exhibition,K-11 Art Space ฮ่องกง
• บรรยายในงาน Bangkok International Symposium 2013 (BITS)
• บรรยายในงาน Granshan Conference 2014 เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
• บรรยายในงาน Asian Creative Forum Vol.1 โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
• บรรยายในงาน Unknown Asia Art Exchange 2016 โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
• วิทยากรรับเชิญบรรยายในชั้นเรียนการออกแบบ ที่มหาวิทยาลัยคินไดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (2017)
• บรรยายในงาน Book Design Forum, 26th Taipei International Book Exhibition 2018 เมืองไทเป สาธารณรัฐไต้หวัน

Santi Lawrachawee
Born 1971 in Bangkok, Thailand

1997 – 2003

Full-time Lecturer at Communication Design Department,
School of Fine and Applied Arts, Bangkok University

1998

Collaborated with Sansern Milindasuta and Krit Chokpipatpol
in a multi-media art exhibition entitled “book”
at The Old Kurusapha Publishing Building, Bangkok, Thailand

2001

Co-founder, Alternate Bangkok Council of Design (ABCD)

Moderator, The Design Seminar “4 Hungers”
by Communication Design Department,
School of Fine and Applied Arts, Bangkok University and ABCD
at Bangkok University

2002

Group Exhibition,  A graphic design exhibition “Someone is…”
Organised by ABCD at The Thailand Furniture Mart, Bangkok, Thailand

Group Exhibition, “Discover Asia International Poster Exhibition” Taiwan

2003

Group Exhibition, A design exhibition “Discovering Thai”
at Bangkok University Art Gallery, Bangkok, Thailand

2004 – 2017
Co-founder, PRACTICAL Design Studio

2005

Curated “662” Design Exhibition
at Bangkok University Gallery, Rangsit Campus

2006

Curated “Collaboration” Design Exhibition
at Bangkok University Gallery, Rangsit Campus

2008

Curated “Design (Alone) Cannot Change (Everything)”
A Poster Exhibition by 10 Thai Graphic Designers & 10 Design Students
at Siam Discovery, Bangkok

First Solo Exhibition “Yes I am Not”
at Bangkok University Gallery, City Campus, Bangkok
and “Yes We are Not” Exhibition
at Grand Hall, Siam Discovery , Bangkok

Group Exhibition, “The Art of Corruption” Exhibition
at Office of Contemporary Art & Culture Gallery, Bangkok

2009

Co-initiated & Organized “I am a Thai Graphic Designer” Project
with PRACTICAL Design Studio
Exhibition & Event at Grand Hall, Siam Discovery, Bangkok

Group Exhibition, “100 Design to save the world”
at Grand Hall, Siam Discovery , Bangkok

Group Exhibition, “Bangkok Bananas” Art & Culture Festival 2009
Typographic Installation at Bangkok Art and Culture Centre (BACC), Bangkok

2010

Vice President, Thai Graphic Designer Association (ThaiGa) (2011-2013)

Co-organized with ThaiGa, Ministry of Culture, Centralworld and PRACTICAL; “Heart to heart” A Design project for CTW’s Hoarding by 19 Thai and international graphic designers

Curated “Paper Matter”
A Paper art & design Exhibition, hosted by Antalis (Thailand)
at Studio, 4th floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

Co-initiated & Organized “IMTGD2010: Somewhere Thai”
with PRACTICAL and ThaiGa
A Thai graphic designers forum
at Auditorium, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

Group Exhibition, Cultural Creativity Creative Economy project: “THAI YO”
at Bangkok Art and Cultural Center (BACC), Bangkok

Group Exhibition, Wonderful Thai Friendship Exhibition
at WTF Gallery, Bangkok

Group Exhibition, No conical hats: Southeast Asian works on paper
at Give Art Gallery, Singapore

Group Exhibition, World Silent Day : Poster Exhibition
Selected by ADGI (Asosoasi desainer grafis indonesia)
at Bangkok Art and Culture Centre, Epiwalk Creative Fairground in Jakarta and Bali Creative Festival

2011

Solo Exhibition, “I am not me. This map is not mine”
at Give Art, Singapore

Co-curated “Let’s Panic” Exhibition
at  8th Floor, Bangkok Art and Culture Centre (BACC)

Group Exhibition, Now Boarding: Island Thinking and Flights of Fancy at Give Art Gallery, Singapore

2012

Group Exhibition, “A4 Art Show”
at NHD Art Gallery, Chiang Mai, Thailand

Group Exhibition, “IDEACUBES Project”
at 7th Floor, Central Plaza Rama 9, Bangkok, Thailand

2012 – Present

Visiting Lecturer for “Design Semiotics” class
at Master of Art and Design, Rungsit University

2013

Group Exhibition “GRAPHIC WEST 5 exhibition”
type trip to Osaka | typographics ti: # 270
at ddd Gallery, Osaka

Group Exhibition “Resort: An exhibition for landscape of rest”
at Main Gallery, 8th floor, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok

Group Exhibition “Sweet Nightmare”
at Bangkok University Gallery (BUG), Bangkok

Keynote Speaker for Bangkok International Typographic Symposium 2013 (BITS)
at Auditorium, Bangkok Art and Culture Centre

2014

Group Exhibition, “Type Trip – The New Asian Graphic Design Exhibition”
at K11 art space, Hong Kong

“A very short introduction of Thai printing and typography”
Keynote Speaker at GRANSHAN Conference 2014, Munich, Germany

Solo Exhibition, “Trivialities”
at Bookhemian Gallery, Phuket, Thailand

DEmark Awards 2014, Graphic Design Category  for “Identity design project for Architect’14” (in the name of PRACTICAL)

Good Design Awards (Japan) for “Identity design project for Architect’14” (in the name of PRACTICAL)

2015

Keynote Speaker at Asian Creative Cross Forum vol.1, Osaka, Japan

Judge at UNKNOWN ASIA Art Exchange Osaka 2015, Osaka, Japan

Published the 1st book “Santivithee 1st” (สันติวิธี ที่๑)
This book collected his vision from design and teaching experiences.
published and distributed by Cadson Demark Press

Awarded as “Designer of the year 2015”
Graphic Design category from Silpakorn University and Thailand Institute of Design and Innovation Promotion, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce.

Selected as one of “Designer of the year”
by Wallpaper Thai Edition in Design Achievement Category

Group Exhibition, “An Original by the Originals”
A Contemporary Graphic Art Exhibition & Workshops by The Archivist
at The Jam Factory

DEmark Awards 2014, Graphic Design Category  for “Royal Institute Dictionary” (in the name of PRACTICAL)

Good Design Awards (Japan) for “Identity design project for “Royal Institute Dictionary” (in the name of PRACTICAL)

2016

Solo Exhibition, “Santivithee 1st” (สันติวิธี ที่๑)
at Pattana Gallery, Rangsit University

100 clones of solitude
Group Exhibition, “Sci-fi City Exhibition”
by The Association of Siamese Architects
at ASA EXPO, Impact, Muang Thong Thani

“Siddhartha Book Lover Edition”
Book Design Project for Siddhartha, Hermann Hesse’s novel.
Translated to Thai by Sodsai Khantiworaphong.
Published only 1,000 copies by openBooks.

Group Exhibition, Collaborated with Sanitas Pradittasnee
in “What do you see in commons?” Exhibition
by TCDC, in coorperation with Thai Graphic Designer Association (ThaiGa)
at TCDC COMMONS

Judge and Keynote Speaker at UNKNOWN ASIA Art Exchange Osaka 2016, Osaka, Japan

Winner, 100 Annual Book and Cover Design 2016 by The Publishers and Bookseller Association of Thailand

2017

Group Exhibition by PRACTICAL Design Studio, “Rewind to the next”
at The Jam Factory (Bangkok), Dig Me Out Cafe & Gallery (Osaka) & Chiang Mai University Art Gallery (Chiang Mai)

100 clones of solitude
Group Exhibition, “Sci-fi City Exhibition”
by The Association of Siamese Architects
at ASA EXPO, Impact, Muang Thong Thani

Winner, 100 Annual Book and Cover Design 2017 by The Publishers and Bookseller Association of Thailand

Winner, MUSASHI (White Edition), Striking Stumble Category, OKMD Book Cover Award 2017 by Office of Knowledge Management and Development (Public Organization)

Judge, Paper Weight Awards 2017 by Antalis (Asia)

Guest Speaker in Design Class at Kindai University, Osaka, Japan

Technical Advisor for Degree Project, CommDe. Chulalongkorn University

2018

Judge, Best Booth Design Prizes, 26th Taipei International Book Exhibition 2018, Taipei, Taiwan

Keynote Speaker, Book Design Forum, 26th Taipei International Book Exhibition 2018, Taipei, Taiwan

Judge, DEmark Awards 2018, Graphic Design Category

Group Exhibition, Graphic Trial 2018 (a high quality printed poster exhibition) at P&P Gallery, Printing Museum, Tokyo, Japan (exhibited with Akira Uno, Yoshihiro Yaki & Haruyuki Suzuki)

Lecturer at Communication Design Department, School of Fine and Applied Arts, Bangkok University

Technical Advisor for Degree Project, CommDe. Chulalongkorn University