ผลงาน Paper Installation ที่ต่อยอดมาจากงาน Poster ที่เคยออกแบบ
ให้กับนิทรรศการ Show Me Thai ที่เคยไปแสดงที่ Museum of
Contemporary Art Tokyo เมื่อปี 2007 เป็นมุมมองที่มีต่อเรื่อง
ความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนและส่งอิทธิพลซึ่งกันในระดับ
หน่วยย่อยและรายละเอียด จนท้ายที่สุดจึงเกิดภาพที่ชัดเจนขึ้น

การใช้ลักษณะเฉพาะของธงชาติไทยและญี่ปุ่นมาใช้ผสมผสานกันในโปสเตอร์
(วงกลมใหญ่ที่แบ่งเป็นแถบสีแนวนอน 5 แถบ)
ยังเป็นรูปแบบหลักในงานจัดวางครั้งนี้เช่นกัน แต่ต่างกันตรงแถบทั้ง 5
ถูกทำให้ต่างกันด้วยรายละเอียดที่สังเกตได้ยากขึ้น
พื้นผิวของกระดาษแต่ละวงถูกทำให้ต่างกัน จนทำให้วงกลมใหญ่สามารถ
แบ่งออกได้ 5 แถบเช่นเดิม เพียงแต่ผลงานชิ้นนี้กลับต้องการการสังเกต
มากขึ้นอีก จึงจะเห็นไทยในญี่ปุ่นได้…

Dimension: 2.52 X2.52 M.
Media: 4,076 Pieces of Embossed/Debossed Paper, Installation

Cultural Creativity Creative Economy project: “THAI YO”
at Bangkok Art and Cultural Center (BACC) floor 8
Between March 4 and April 8, 2010

Cultural Creativity Creative Economy project: “Thai Yo”
is an art exhibition which gathers fine and
applied art, design and all creative industry from more than
30 Thai artists and designers who have
experienced their lives and work projects within Japanese pop culture.

Installation Crew :
Kanoknuch Sillapawisawakul, Nuttika Lertwimonnunt,
Jakrapun Suwanaboon, Nattapol Rojanarattanangkool,
Sirada Vilaitanarak and Krittayuk Rueangteeraphan


^
Poster “Show Me Thai” (2007)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s